Hrvatska liječnička komora - profil

Hrvatska liječnička komora je samostalna, neovisna, staleška i strukovna organizacija liječnika - doktora medicine na području Republike Hrvatske.

HLK štiti prava i zastupa interese liječnika, unapređuje liječničku djelatnost, brine se o ugledu liječnika i o pravilnom obav ljanju liječničkog zvanja. Liječnici koji rade na području Republike Hrvatske na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite obvezatno se udružuju u HLK.

Uloga i značaj HLK u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske

 • ustanova s javnim ovlastima

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 121/03, 44/05, 48/05, 85/06)
Zakon o liječništvu (NN 121/03)
1. vodi Imenik liječnika u RH
2. daje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalan rad (licenca)
3. obavlja stručni nadzor nad radom liječnika
4. određuje najnižu cijenu rada privatnih liječnika
5. odobrava pojedinačne cijene liječničkih usluga privatnih liječnika

 • samostalna, neovisna, staleška i strukovna organizacija svih liječnika - doktora medicine u RH s 17.102 članova, od toga ih 16.972 ima licencu
 • štiti prava i zastupa interese svih liječnika, unapređuje liječničku djelatnost, brine o ugledu liječnika i pravilnom obavljanju liječničkog zvanja
 • daje prijedloge i stručna mišljenja kod donošenja propisa koji utječu na razvoj medicinske struke, zdravstvene zaštite i liječničkog zvanja, a koje donosi Hrvatski sabor
 • daje prethodno mišljenje na akte koje donose Vlada RH, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • u suradnji s medicinskim fakultetima, stručnim medicinskim društvima i drugim pravnim osobama organizira, nadzire i vrednuje trajno stručno usavršavanje liječnika
 • daje pravne savjete i pruža drugu stručnu pomoć članovima u svezi obavljanja liječničke djelatnosti
 • reagira na neopravdane i neutemeljene objave u medijima štiteći ugled liječnika
 • obavlja i druge poslove i zadaće u skladu sa zakonom i inim propisima
 • surađuje s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskim zavodom za obvezno zdravstveno osiguranje, Hrvatskim liječničkim sindikatom, Hrvatskim liječničkim zborom i Hrvatskom stomatološkom komorom, ostalim zdravstvenim komorama i inozemnim komorama, medicinskim fakultetima itd.
 • članica je međunarodnih liječničkih organizacija
 • ustrajno zastupa potrebu pravodobnog donošenja svih podzakonskih akata koji slijede iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • aktivno sudjeluje u pristupnim pregovorima RH za učlanjenje u EU
 • ustrajava na daljnjem prijenosu javnih ovlasti i odgovornosti na HLK
 • ukazuje na nedostatak liječnika i na problem nemotiviranosti mladih za studij medicine
 • organizira stručne i staleške skupove
 • osigurava odvjetničku pomoć u kriznim situacijama
 • naglašava značenje i specifičnost liječničke struke
 • ukazuje na nedovoljno vrednovan rad liječnika
 • ukazuje da mediji objavljivanjem neprovjerenih informacija o tzv. liječničkoj grešci stvaraju nepovjerenje prema liječnicima
 • od članstva traži da svojim radom i ponašanjem dokazuju svoj ugled i znanje
 • zakonske ovlasti i utjecaj koristi za poboljšanje položaja liječnika
Predsjednik: prim. Hrvoje Minigo, dr. med

Predsjednik: prim. Hrvoje Minigo, dr. med

USTROJ/STRUKTURA

 •   Predsjednik
 •   dopredsjednici
 •   Izvršni odbor
 •   stalna povjerenstva Izvršnog odbora
 •   Nadzorni odbor
 •   Vijeće
 •   Skupština
 •   Županijska povjerenstva
 •   Sud Komore
 •   Tajnik
 •   Stručne službe
 •   Rizničar

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:

 • prim. Josip Jelić, dr.med., prvi dopredsjednik
 • prim. Dražen Borčić, dr.med., drugi dopredsjednik
 • Nikolina Budić,dipl. iur., tajnik Komore
 • prim. Vjekoslav Mahovlić, dr. med., rizničar
 • prof. dr. Mirjana Sabljar-Matovinović, dr. med.
 • prof. dr. Herman Haller, dr. med.
 • prof. dr. Tatjana Jeren, dr. med.
 • prim. Dragomir Petric, dr. med.
 • mr.sc. Dubravko Furlan, dr. med.
 • mr. sc. Egidio Ćepulić, prim.dr. med.
 • prof. dr. vesna Jureša, dr. med.
 • Katarina Sekelj-Kauzlarić, dr. med.
 • prim. dr. sc. Hrvoje Šobat, dr. med.