Hrvatska stomatološka komora - profil

HSK.png

Komora je samostalna i neovisna staleška i strukovna organizacija doktora stomatologije na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Komora je osnovana s ciljem da štiti prava i interese doktora stomatologije te da brine o ugledu i unapređenju struke.

ČLANSTVO

Doktori stomatologije koji obavljaju stomatološku djelatnost na području Republike Hrvatske obvezno se učlanjuju u Komoru. Članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore stomatologije koji ne obavljaju neposredno stomatološku djelatnost, koji obavljaju stomatološku djelatnost izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini i koji su nezaposleni.

 

KOMORA OBAVLJA SLIJEDEĆE POSLOVE:

- vodi registar doktora stomatologije,
- stomatoloških ordinacija,
- grupnih praksi,
- zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,
- donosi Kodeks stomatološke etike i deontologije,
- prati i nadzire provođenje pravila stomatološke etike i deontologije te poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
- pruža zaštitu građanima i doktorima stomatologije u ostvarivanju prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu stomatološke usluge koja im se pruža,
- daje mišljenje u postupku osnivanja, preseljenja i prestanka rada stomatoloških ordinacija, grupne prakse, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,
- predlaže ministru nadležnom za zdravstvo osnovnu mrežu stomatološke djelatnosti, uz prethodno pismeno pribavljeno mišljenje područnih sjedišta i svih pripadajućih podružnica,
- propisuje način oglašavanja doktora stomatologije,
- utvrđuje najniže cijene stomatoloških usluga za doktore stomatologije izvan osnovne mreže stomatološke djelatnosti,
- utvrđuje cijene stomatoloških usluga iz opsega dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
- zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora s društvima za osiguranje,
- sudjeluje pri određivanju standarda i normativa stomatoloških usluga,
- daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na razvoj stomatološke struke,
- organizira dodatno usavršavanje i trajnu izobrazbu svojih članova,
- čuva i unapređuje društveni položaj i dignitet stomatološkog zvanja,
- izdaje glasilo Komore i druge stručne publikacije iz područja stomatološke djelatnosti,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Komore.

 

KOMORA OBAVLJA SLIJEDEĆE JAVNE OVLASTI:

- vodi registar doktora stomatologije u Republici Hrvatskoj, 
- daje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalan rad, 
obavlja stručni nadzor nad radom doktora stomatologije (u stomatološkim ordinacijama, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju stomatološku djelatnost), 
- određuje najniže cijene stomatoloških usluga za doktore stomatologije izvan osnovne mreže stomatološke djelatnosti. 

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

- Skupština, 
- Upravno vijeće, 
- Izvršni odbor, 
- Predsjednik , 
- Časni sud prvog i drugog stupnja, 
- Nadzorno vijeće, 
- Povjerenstva.

 

USTROJ

UREDI

- Ured predsjednika Komore, 
- Ured za registraciju i licenciranje, 
- Ured za financijsko poslovanje, 
- Ured za organizacijske poslove.

 

PODRUČNA SJEDIŠTA I PODRUŽNICE KOMORE

Komora u svom sastavu ima pet područnih sjedišta:

- Zagreb, 
- Split, 
- Rijeka, 
- Osijek i 
- Varaždin.

 

KONTAKT

Adresa: Kurelčeva 3, Zagreb
Telefon: +385 1 4886 710
Web: www.hsk.hr
E-mail: hsk(at)hsk.hr
Predsjednik Komore: Hrvoje Pezo, dr. stom. zastupa i predstavlja Komoru