Galens

Stručno društvo · Hrvatska komora dentalne medicine

Članovi komore su doktori dentalne medicine koji obavljaju djelatnost dentalne medicine, dentalni tehničari koji obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području Republike Hrvatske, i dentalni asistenti koji obavljaju djelatnost prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine, obvezno se učlanjuju u Komoru, kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.